Navigation ▼

Liquid Crystals in Aqueous Ionic Surfactant Solutions: Interfacial Instabilities & Optical Applications

Dateien

Lizenzbestimmungen:


ZusammenfassungDas Dokument erscheint in: