Navigation ▼

Anatomical, physiological and molecular responses of European beech (Fagus sylvatica L.) to drought

Dateien

Lizenzbestimmungen:


ZusammenfassungDas Dokument erscheint in: