Navigation ▼

Experimental investigations of the mechanical properties of wet granular matter

Dateien

Lizenzbestimmungen:


ZusammenfassungDas Dokument erscheint in: